Chính sách ưu đãi

Thuế thu nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
 • Thuế TNDN bằng 20% trong vòng 10 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.
 • Miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo.
 • Một số ưu đãi khác áp dụng theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh Bình Phước.
Thuế xuất nhập khẩu (Miễn thuế xuất nhập khẩu đối với)
 • Hàng hóa là máy móc thiết bị, xe chuyên dụng đễ tạo tài sản cố định.
 • Nguyên vật liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
 • Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
 • Miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất để xuất khẩu.
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Hạ tầng xã hội

Vùng kinh tế chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài
 • Quý đất dành cho sản xuất công nghiệp đã được chuẩn bị sẵn, tại các vị trí thuận lợi về giao thông, hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư như: bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả cho Nhà Đầu Tư.
 • Thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế "mộ cửa liên thông" đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhà Đầu Tư
 • Bình Phước đã thu hút được 14 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 91 triệu USD. Ngoài ra, có 11 dự án tăng vốn đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Bình Phước đạt 155 triệu USD, đứng thứ 19/54 về thu hút FDI trong 12 tháng năm 2014
 • Nuôi trồng, phát triển cây cao su và hạt điều, ngành chế biến thực phẩm chiếm đến 60% tỷ trọng của vùng.
GDP 2012
12.35%
Người
0
technical technical technical technical technical technical technical